Statuten

Doorlopende tekst der statuten van de Algemene Tennis Vereniging Diemen, gevestigd te Diemen geheel opnieuw gewijzigd vastgesteld bij akte op 27 juli 1979 voor mr. C.C.J. van Rietschoten, notaris ter standplaats Amsterdam verleden en gewijzigd bij akte van partiële statutenwijziging op 7 september 1981 voor genoemde notaris van Rietschoten verleden.

Naam en oprichtingsdatum
Artikel 1
 

De vereniging draagt de naam Algemene Tennis Vereniging Diemen. Zij is opgericht op zestien oktober negentienhonderd drieënzestig.

Zetel
Artikel 2 

De vereniging is gevestigd te Diemen.

Doel
Artikel 3

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
b. het vormen van een band tussen haar leden;
c. het maken van propaganda voor het tennisspel;
d. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, hierna te noemen KNLTB;
e. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
f. het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
g. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
h. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
i. al hetgeen ter zake nader is bepaald in het huishoudelijk reglement.

Leden en speelrecht
Artikel 4

1A. De vereniging kent de volgende categorieën van leden in de zin der wet:

a. seniorleden;
b. ereleden;
c. leden van verdienste.

1B. Voorts kent de vereniging juniorleden, jeugdleden en ondersteunende leden. Juniorleden, jeugdleden en ondersteunende leden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als In de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd, met dien verstande dat zij niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 en geen stemrecht hebben in de algemene vergadering.
2. Seniorleden zijn natuurlijke personen, die in de vereniging enig speelrecht hebben en op de eenendertigste december van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.
3. Ereleden zijn seniorleden, die zich jegens de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot erelid zijn benoemd. Ereleden genieten onbeperkt speelrecht en vrijstelling van contributie.
4. Leden van verdienste zijn seniorleden, die op grond van aan de vereniging bewezen diensten op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen tot lid van verdienste zijn benoemd.
5. Juniorleden zijn natuurlijke personen die in de vereniging enig speelrecht hebben en op de eenendertigste december van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
6. Jeugdleden zijn juniorleden die op de eenendertigste december van het verenigingsjaar de twaalfjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
7. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die de vereniging geldelijk steunen met een in het huishoudelijk reglement te bepalen minimumbedrag.
8. In het huishoudelijk reglement worden de maximum aantallen senior- en juniorleden bepaald.
9. Het speelrecht van de senior- en juniorleden wordt omschreven en geregeld in het huishoudelijk reglement.
10. De introductie van niet leden wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Aanmelding en toelating
Artikel 5

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ondertekende schriftelijke aanvrage, waarin naam, voornamen, adres, geboortedatum, en –jaar vermeld zijn. Een aanvrage van een minderjarige moet tevens ondertekend zijn door hen die de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Zij die op de zwarte lijst staan van de KNLTB voorkomen of door het bestuur van de KNLTB zijn geschorst, kunnen geen lid van de vereniging zijn.
5. Seniorleden en juniorleden treden door hun toelating toe als “verenigingslid van de KNLTB”.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6 

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging; Deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de eisen die in de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld, alsook wanneer hij, ondanks tenminste twee schriftelijke aanmaningen waarvan de laatste aangetekend, zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting; Deze kan alleen worden uitgesproken op voorstel van het bestuur bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld;
e. door verlies van het lidmaatschap van de KNLTB.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, en kan tegen elke termijn geschieden.
4. Opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
5. Ieder lid is bevoegd binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden ook die van geldelijke aard zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het desbetreffende besluit te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c, d en e van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

Schorsing
Artikel 7

1. Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging, of die zich niet houden aan de besluiten van de algemene vergadering, of aan besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor telkens maximaal vierweken. Indien een schorsing een periode van acht weken heeft geduurd, dient het bestuur binnen dertig dagen daarna aan de algemene ledenvergadering een voorstel te doen tot ontzetting van het lidmaatschap. Wordt een dergelijk voorstel niet binnen de genoemde termijn gedaan dan is de schorsing beëindigd.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.

Contributie
Artikel 8

1. De senior- en juniorleden betalen jaarlijks een contributie, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie en naar de mate van het speelrecht kan worden bepaald.
2. Nieuw toegetreden leden – ondersteunende leden daaronder niet begrepen – betalen een entreegeld, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering.
3. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen ereleden, leden van verdienste, senior- en juniorleden de KNLTB-contributie, welke door de vereniging aan de KNLTB wordt afgedragen.
4. In het huishoudelijk reglement wordt de vaststelling van de contributie als bedoeld in lid 1 nader geregeld.

Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, en een maximum van negen, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn. Met inachtneming hiervan bepaalt de algemene vergadering het aantal bestuursleden. 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Deze kandidatenlijst heeft het karakter van een bindende voordracht, waaraan het bindend karakter kan worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden. De zittingsperiode voor elk bestuurslid is drie jaar. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn zij die enig commercieel, zakelijk dan wel geldelijk belang hebben bij de tennissport in het algemeen, dan wel bij de vereniging in het bijzonder tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend. Een verzoek tot dispensatie behoeft de voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
4. De wijze van kandidaatstelling, verkiezing, aftreden, en/of vervanging van bestuursleden wordt nader in het huishoudelijk reglement geregeld.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde uit zijn functie ontheffen. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid schriftelijk voor zijn functie heeft bedankt.
6. Bij een vacature in het bestuur kiest en benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
8. Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij meer dan de helft van het totale aantal bestuursleden voor het desbetreffende besluit heeft gestemd.
9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen of besluitenlijsten opgemaakt, die door het bestuur in zijn volgende vergadering worden vastgesteld en vervolgens als blijk daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
10. Bestuursbesluiten worden door het bestuur tijdig schriftelijk ter kennis gebracht van de leden.

Taak en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
2. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:

a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
d. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is, of een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt;
e. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend; f. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
g. het aangaan van dadingen;
h. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechtshandeling, door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met h bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.

3. De rechtshandelingen, bedoeld in lid 2 van dit artikel dienen schriftelijk te worden aangegaan; werking jegens derden heeft dit voorschrift slechts met betrekking tot de handelingen, genoemd onder lid 2 sub a en b van dit artikel.
4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden. In de machtiging wordt omschreven voor welk onderwerp, voor welke periode en tot welk bedrag de machtiging wordt verleend.
5. Het bestuur kan uit de senior- en/of juniorleden één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.
6. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur brengt dergelijke beslissingen schriftelijk ter kennis van de algemene vergadering.

Rekening en verantwoording
Artikel 11
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met eenendertig oktober.
2. Het bestuur is verplicht van de financiële positie en van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering – de jaarvergadering –gehouden. Daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, met een schriftelijke toelichting daarop, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. In het jaarverslag wordt een gespecificeerd overzicht opgenomen van de wijzigingen in het ledenbestand en van het aantal van degenen die in het verslagjaar niet als lid werden toegelaten.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van de commissieleden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie te allen tijde alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

Algemene vergaderingen
Artikel 12
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen onder meer aan de orde:

a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
c. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
d. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;
e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar met schriftelijke toelichting;
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i. de verkiezing van de andere bestuursleden;
j. de verkiezing van commissie;
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
m. wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het houden van een algemene vergadering volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na dagtekening van een dergelijk verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na dagtekening daarvan geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één in Diemen veel gelezen krant.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 13
1. De algemene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 4, bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De datum waarop de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 3 wordt gehouden, wordt door het bestuur tenminste dertig dagen tevoren schriftelijk bekend gemaakt aan de leden. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De vergaderstukken, die op deze onderwerpen betrekking hebben, worden tijdig ter kennis gebracht van de leden. De algemene vergadering heeft het recht stukken, welke niet tenminste zeven dagen voor de vergadering ter kennis van de leden zijn gebracht, niet in behandeling te nemen.

Toegang en stemrecht
Artikel 14
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in het tweede lid van artikel 7.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 3. Ieder seniorlid, dat niet is geschorst, heeft één stem.
4. Het uitbrengen van stem bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzitterschap – notulen
Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op als voorzitter. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien, dan wijst de vergadering uit haar midden een voorzitter aan.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4 kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

Besluitvorming
Artikel 16
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Een algemene vergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien bij de stemming tenminste eentiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is danwel tenminste een/twintigste gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden voor het betrokken besluit heeft gestemd. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan kan niet eerder dan na veertien dagen doch binnen dertig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden gehouden, die dan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Stemmingen niet rakende de verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluiten schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten en gewaarmerkte briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
6. Indien bij een stemming rakende de verkiezing van personen ter vervulling van één vacature van meer dan één kandidaat niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verworven, vindt een herstemming plaats. Bij deze herstemming is hij of zij gekozen, die de meeste stemmen heeft verworven. Indien bij deze herstemming op twee of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, dan vindt tussen hen nogmaals een herstemming plaats. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
7. Bij een stemming rakende de verkiezing van personen ter vervulling van meer dan één gelijkwaardige vacature mogen per stembriefje zoveel kandidaten worden aangewezen als er vacatures zijn. Iedere aanwijzing telt als één stem; per stembriefje mag een kandidaat hoogstens éénmaal worden aangewezen. Achtereenvolgens is voor elk van de vacatures die kandidaat verkozen, die van de nog niet verkozen kandidaten de meeste stemmen heeft behaald. Indien er bij het toewijzen van kandidaten een aantal kandidaten, die hetzelfde aantal stemmen behaald hebben, is, dat groter is dan het aantal nog niet vervulde vacatures, dan wordt voor deze vacatures met die kandidaten op de hierboven omschreven wijze een herstemming gehouden. Doet zich hierbij een soortgelijke situatie voor, dan beslist het lot welke kandida(a)t(en) uit de kandidaten met een gelijk aantal stemmen in de nog niet vervulde vacature(s) is (zijn) gekozen.
8. Als een gekozen persoon voor de benoeming bedankt, heeft een nieuwe vrije stemming plaats. 9. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
10. Van onwaarde zijn:

a. stembriefjes, in blanco;
b. stembriefjes, die een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. stembriefjes met onnodige bijvoegingen;
d. ondertekende stembriefjes;
e. stembriefjes bij volmacht;
f. stembriefjes, die één kandidaat meer dan eenmaal aanwijzen;
g. stembriefjes, die meer kandidaten aanwijzen dan er vacatures zijn.

11. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 12. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Statutenwijziging
Artikel 17
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Het bestuur moet tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van de oproeping waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is vermeld, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin bij de stemming tenminste een/vijfde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Is bij de stemming niet een/vijfde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan kan niet eerder dan na veertien dagen doch binnen dertig dagen daarna een tweede vergadering gehouden worden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, indien bij de stemming tenminste één/tiende van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
4. Het bestuur brengt een voorstel tot statutenwijziging schriftelijk ter kennis van het bestuur van de KNLTB.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding
Artikel 18
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Een eventueel batig saldo zal krachtens besluit van vereffenaars worden aangewend ten bate van een algemene sport- of culturele vereniging, gevestigd in de gemeente Diemen.

Reglementen
Artikel 19
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook één of meer andere reglementen vaststellen ter regeling van de organisatie en inrichting van de vereniging en van de speelrechten der leden.
2. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
3. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging kunnen worden vastgesteld en gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste dertig dagen tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorgestelde reglement, dan wel de voorgestelde wijziging, woordelijk is vermeld.
4. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement en van de andere reglementen kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen en overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.

Amsterdam, zeven oktober negentienhonderd een en tachtig  

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Adres

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen

KVK-nummer

40532169