ALV 2021

Wij nodigen je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van ATVD.
Je bent welkom op maandag 31 mei 2021, om 20.00 uur.
Het wordt een online bijeenkomst.  

AGENDA  
1.     Opening door de voorzitter
2.     Mededelingen
3.     Notulen algemene ledenvergadering van 20 januari 2020
        (staan op de besloten pagina, klik hier)
4.     Ingekomen stukken
5.     Financieel verslag penningmeester (staat op de besloten pagina, klik hier)
6.     Verslag kascommissie
7.     Samenstelling bestuur: Het bestuur draagt Peter Bishoff voor als voorzitter.
        Aftredend en herkiesbaar: Ad Riemslag.
8.     Benoeming ATVD’er van het jaar.  
Pauze  
9.     Begroting 2021 en vaststellen contributies 2021 (staat op de besloten pagina, klik hier)
10.   Voorstellen en mededelingen bestuur:

1.     Activiteitenkalender 2021 (klik hier)
2.     Ontwikkelingen m.b.t. de tennislessen
3.     12 maanden tennis (klik hier) 
4.     Contributie en bardiensten
5.     Toekomstvisie (klik hier)

11.  Bezetting commissies
12.  Kandidaatstelling 1e reserve kascommissie
13.  Rondvraag
14.  Sluiting  

Als het aantal aanwezigen niet voldoet aan hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement is vermeld, dan houden we een buitengewone ledenvergadering.
Die begint dan om 20.30 uur.  

Je bent van harte welkom en we rekenen op je komst.    

Het bestuur

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen