Fout
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ATVD

Hierbij nodigen wij je uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Tennis Vereniging Diemen.
Deze wordt gehouden op maandag 22 januari 2018 en begint om 20.00 uur in

Het Paviljoen van ATVD

De agenda is als volgt :

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering van 12 december 2016
4. Ingekomen stukken
5. Financieel verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Samenstelling bestuur.
Het Bestuur draagt Peter Ridder, vz van de Barcommissie, voor als
bestuurslid
Aftredend en herkiesbaar: Ad Riemslag
Verder is het bestuur ongewijzigd.

8. Benoeming ATVD’er van het jaar.

Pauze

9. Begroting 2018 en vaststellen contributies 2018
10. Voorstellen en mededelingen bestuur:
1. Toernooi- en evenementenkalender 2018.
2. Led verlichting: Het bestuur verzoekt de leden om een budget van
€ 80.000,-.
3. Het herziene H.H. reglement (bijgaand de wijzigingen tov het oude reglement) Het volledige oude en nieuwe reglement kunt u vinden op onze website.
4. Het bestuur is op zoekt naar een nieuwe 1e reserve voor de kas commissie.
11. Bezetting commissies
12. Kandidaatstelling 1e reserve kascommissie
13. Jubilarissen 25, 40 en 50 jaar lid
14. Rondvraag
15. Sluiting

Indien het aantal aanwezigen niet voldoet aan hetgeen in de statuten c.q. het huishoudelijk reglement is vermeld, wordt er een buitengewone ledenvergadering gehouden die om 20.30 uur aanvangt.

Het Bestuur rekent op je komst.

 

 Hoofdsponsor


 

 Subsponsors